اجتماعی

دادگاه قانون اساسى ارمنستان امروز در باره آينده پرونده دادگاهى روبرت كوچاريان دومين رئيس جمهورى كشور از دادگاه اروپايى حقوق بشر و كميسيون معروف به ونيز مشاوره خواست

دادگاه قانون اساسى ارمنستان امروز در باره آينده پرونده دادگاهى روبرت كوچاريان دومين رئيس جمهورى كشور از دادگاه اروپايى حقوق بشر و كميسيون معروف به ونيز مشاوره خواست

دادگاه قانون اساسى ارمنستان امروز در باره آينده پرونده دادگاهى روبرت كوچاريان دومين رئيس جمهورى كشور از دادگاه اروپايى حقوق بشر و كميسيون معروف به ونيز مشاوره خواست. دو ماه پيش دادگاه اوليه ايروان در خصوص پرونده اتهامات دومين رئيس جمهورى حكم ارجاع به دادگاه قانون اساسى داد. سپس وكلاى آقاى كوچاريان در باره مطابقت ماده سيصد بند يك قانون كيفرى كشور با قانون اساسى، به دادگاه قانون اساسى ارمنستان شكايت بردند. به گزارش دفتر خبرى دادگاه قانون اساسى، اين دادگاه امروز با بررسى اين پرونده رأى به گرفتن نظر مشاورتى از دادگاه اروپايى حقوق بشر و كميسيون معروف به ونيز داد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا