سیاسی

به دستور نخست وزير ارمنستان، شوراى سياست گذارى ضد فساد و ارتشاء كشور تشكيل و آغاز بكار كرد

به دستور نخست وزير ارمنستان، شوراى سياست گذارى ضد فساد و ارتشاء كشور تشكيل و آغاز بكار كرد. اين شورا بايد پيشنهادهايى براى مبارزه عليه فساد ادارى و رشوه خوارى تدوين كرده و سياست دراز مدت براى ريشه كن سازى اين معضل اجتماعى تعيين نمايد. نخست وزير، معاون نخست وزير، رئيس دفتر نخست وزيرى، وزير و معاون وزير دادگسترى، رئيس شوراع عالى قضات، رئيس كميسيون انضباطى مقامات دولتى، مسئول دفاع از حقوق بشر كشور، رئيس كميسيون حقوقى مجلس ملى، نمايندگان گروه هاى پارلمانى و پنج نماينده نهادهاى اجتماعى عضو اين شوراى سياست گذارى هستند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا