اجتماعی

نمايندگان دولت ارمنستان برنامه راه بردى سه ساله مبارزه عليه فساد و ارتشاء را با انجمن هاى مدنى مورد بحث و بررسى قرار داده اند

نمايندگان دولت ارمنستان برنامه راه بردى سه ساله مبارزه عليه فساد و ارتشاء را با انجمن هاى مدنى مورد بحث و بررسى قرار داده اند. رستم باداسيان وزير دادگسترى ارمنستان كه رياست اين جلسه را بر عهده داشت، اعلام كرده است اين برنامه مدون هميشه تحت كنترل بوده و روند اجراى آن مونيتورينگ خواهد شد. به آموزش برنامه هاى ضد فساد و ارتشاء نيز اهميت ويژه داده خواهد شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا