بین الملل

ارمنستان در حال اجراى مفاد برنامه گسترش همكارى اتحاديه اروپا با همسايگان شرقى است

جمهورى ارمنستان در حال اجراى مفاد برنامه گسترش همكارى اتحاديه اروپا با همسايگان شرقى و لغو ويزاى ورود به مرزهاى اتحاديه اروپا براى شهروندان ارمنستان است. براى رسيدن به اين هدف ارمنستان ديروز با دولت آلمان موافقت نامه قبول شهروندان ارمنستان را كه بدون مدارك معتبر در آلمان بسر مى برند را امضاء كرده است. امضاى اين موافقت نامه و عودت (ريادميسيا) شهروندانى كه بدون مدارك معتبر در مرزهاى آلمان باقى خواهند ماند از پيش شرط هاى اتحاديه اروپا براى لغو درخواست ويزا از سوى كشورهاى عضو اين اتحاديه مى باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا