Topاجتماعی

با در خواست بازپرس پرونده، از طريق دادگاه برای لئون سرگيسيان قرار بازداشت صادر شده است

 به گزارش كميته بازرسى جمهورى ارمنستان، بر عليه لئون سرگيسيان برادر سومين رئيس جمهورى كشور اقامه دعوا شده است. طبق اين گزارش بر اساس اسناد و مداركى كه در تحقيقات اوليه به دست آمده است، لئون سرگيسيان در امور مناقصه هاى احداث اتوبان شمال به جنوب كشور مداخله كرده است. وى با استفاده از رابطه هاى خود با نهاد رياست جمهورى، مسئولين را مجبور كرده است تا انجام قسمتى از عمليات احداث اتوبان را با مبلغ دويست و پنجاه ميليون دلار آمريكا به شركت مورد اطمينان خود محول كنند. طبق اسناد بازپرسى اوليه لئون سرگيسيان برادر سومين رئيس جمهورى، سپس رهبرى شركت مقاطعه كار را مجبور كرده است تا پنجاه در صد از عايدات خود را به برادر رئيس جمهورى بدهند. لئون سرگيسيان طبق بندهاى ١٩٠ و ٣١١ قانون جزايى ارمنستان تحت پيگرد قانونى قرار گرفته و با در خواست بازپرس پرونده، از طريق دادگاه براى وى قرار بازداشت صادر شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا