فرهنگ و علم

برگزارى دهمين كنگره انجمن اروپايى تأمين كيفيت آموزش عالى در ارمنستان

“كريستوف گريلوموند” رئيس كنگره انجمن اروپايى تأمين كيفيت آموزش عالى به همراه بيش از يكصد كارشناس امور آموزشى براى شركت در اين كنگره به ارمنستان سفر كرده اند. آرائيك هاروتونيان وزير آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش ارمنستان به مهمانان خير مقدم گفته و از برگزارى اين كنگره در ايروان استقبال كرده است. نظام آموزشى اروپا هميشه پويا بوده و ارمنستان نيز مى تواند از اين تجربيات استفاده كند. ارمنستان در حال بازنگرى در نظام آموزشى خود بوده و پس از تدوين قانون جديد علوم و آموزش عالى مى تواند به مدرن سازى امكانات آموزشى خود بپردازد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا