اقتصادی

تشكيل جلسه شوراى حاميان مالى برنامه هاى نوآورى ارمنستان

 به گزارش دفتر خبرى نخست وزيرى، شوراى حاميان مالى برنامه هاى تشويق نوآورى ها امروز به رياست تيگران آوينيان معاون نخست وزير ارمنستان تشكيل جلسه داده است. نمايندگان دواير دولتى، سازمان هاى بين المللى و سفارت خانه هاى خارجى مقيم ارمنستان به همراه اعضاى هيئت مديره صندوق حمايت از علوم و فنآورى ارمنستان (فاست (FAST) و شركت هاى خصوصى فنآورى هاى اطلاعاتى در اين جلسه حضور داشتند. هدف از تشكيل اين جلسه امكان تأثير نوآورى ها و علوم بر توسعه اقتصادى كشور مى باشد. آقاى آوينيان در اين جلسه اعلام كرده است كه دولت متبوعش براى تبديل كشور به مركز فنآورى هاى مدرن، دست آوردهاى جديد علمى و هوش مصنوعى متعهد است. زير ساخت هاى قانونى براى بسط و توسعه اين اهداف مهيا گشته و با صندوق حمايت از علوم و فنآورى ارمنستان (فاست (FAST) همكارى نزديك وجود دارد. اين همكارى براى تقويت امنيت ملى، توسعه آموزش و علوم و كشاورزى مهم مى باشد․

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا