اقتصادیسیاسی

ديدار رئيس جمهورى ارمنستان با كارآفرينان ژاپنى

آرمن سرگيسيان رئيس جمهورى ارمنستان در ادامه ديدار خود از ژاپن با كارآفرينان اين كشور ديدار و گفتگو كرده است. به گزارش دفتر خبرى رياست جمهورى، آقاى سرگيسيان به همراه خانمش نونه سرگيسيان در مراسم تاجگذارى “ناروهيتو” امپراتور ژاپن در اين كشور حضور دارند. رئيس جمهورى ارمنستان در ديدار با نمايندگان تجارى كشور ژاپن، موقعيت ويژه تجارى كشورمان را از لحاظ عضويت در اتحاديه اقتصادى يوروآسيا و همكارى با اتحاديه اروپا را براى حاضرين تشريح كرده است. وى اعلام كرده است كه شرايط سرمايه گذارى در ارمنستان بسيار راحت بوده و كليه امكانات رقابت سالم و تجارت آزاد مهيا مى باشد. به گزارش دفتر خبرى رياست جمهورى، آقاى سرگيسيان و بانو به همراه بيش از يكصد و هشتاد و سه هيئت عالى رتبه جهانى شامل سران كشور هاى جهان، شخصيت هاى معروف و نمايندگان نهادهاى بين المللى به دعوت رسمى دولت ژاپن در مراسم تاجگذارى امپراتور جديد حضور دارند. آرمن سرگيسيان طى اين سفر با “گيرستى كاليولايد” رئيس جمهورى استونى نيز ديدار و گفتگو كرده است. طرفين از گسترش روابط ميان دو كشور استقبال كرده و در باره برنامه جامع و همه جانبه همكارى اتحاديه اروپا با همسايگان شرقى تبادل نظر كرده اند. استونى عضو اتحاديه اروپا بوده و در باره موافقت نامه همكارى اتحاديه اروپا با ارمنستان در چهارچوب برنامه جامع و همه جانبه با همسايگان شرقى نظر مثبت داده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا