سیاسی

“نيكول پاشينيان” دست آوردهاى انقلاب مخملى ارمنستان را براى حضار استاد و دانشجو در انستیتوی میلان تشريح كرد

“نيكول پاشينيان” نخست وزير ارمنستان كه براى یک بازدید رسمی در ایتالیا بسر مى برد در انستیتوی علوم سیاسی بین المللی میلان سخنرانى كرده است. آقاى نخست وزير دست آوردهاى انقلاب مخملى ارمنستان را براى حضار استاد و دانشجو تشريح كرده است. “نيكول پاشينيان” اعلام كرده است كه ارمنستان راه دموكراسى را در پيش گرفته و دولت فعلى تبلور انتخابات مردمى پارلمانى كشور است كه در بيست و پنج سال گذشته سابقه نداشته است. دولت برنامه بازسازى نظام ادارى را در پيش گرفته و آثار آن بتدريج در زندگى مردم مشهود مى باشد. تقويت طبقه متوسط جامعه ، اولويت قانون و تشكيل جامعه آزاد در مركز توجه دولت قرار دارد. در ارمنستان نهادهاى تمام شمول سياسى و اقتصادى تشكيل شده و رسانه ها و تشكيل اجتماعات آزاد مى باشند. صفحه تاريك تقلب انتخاباتى در كشور بسته شده و تثبيت دست آوردهاى انقلاب ادامه دارد. بنا بر اظهار نخست وزير ارمنستان تشكيل قوه قضاييه مستقل هنوز تحقق نيافته و از مسائل پيش روى كشور است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا