Topاجتماعی

برای تأمین مسکن پناهندگان بیش از 2 میلیارد درام اختصاص خواهد شد

دولت ارمنستان برای تامین مسکن برای خانواده های پناهندگان بیش از 2 میلیارد درام اختصاص خواهد داد. این مطلب را سورن پاپیکیان وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت های کشورمان ضمن مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران بیان کرده است.   وی تاکید کرده است که در سال 2020 میلادی دولت ارمنستان اولین بار  برای تامین مسکن پناهندگان بیش از 2 میلیارد درام اختصاص خواهد داد. پیشبینی می شود که 183 خانواده  طی  سال آینده با مسکن تامین خواهند شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا