سیاسی

بررسى برنامه راهبردى دفاع از حقوق بشر

“رستوم باداسيان” وزير دادگسترى ارمنستان، استراتژى ملى دولت براى دفاع از حقوق بشر طى سه سال آينده را به دولت ارائه داده است. به گزارش دفتر خبرى نخست وزير اين استراتژى در چهارچوب برنامه جامع و همه جانبه همكارى ارمنستان و اتحاديه اروپا در چهارچوب همكارى با همسايگان شرقى تدوين شده است. برنامه پيشنهادى در تمامى استان ها و با حضور نمايندگان دولت، دفتر حافظ حقوق بشر ارمنستان، صاحب نظران و نهادهاى مدنى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. “نيكول پاشينيان” نخست وزير كشور خواستار تدوين نهايى اين سند و ارائه آن به دولت شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا