اجتماعی

اموال نامشروع مقامات دولتى ضبط خواهد شد

 رستوم باداسيان وزير دادگسترى ارمنستان ديروز در نشست علنى مجلس ملى حضور يافته و به سوالات نمايندگان پاسخ گفته است. به گزارش دفتر مركزى خبر راديوى همگانى ارمنستان، وزير دادگسترى اعلام كرده است  قانون بررسى ثروت مقامات رسمى كشور اكنون در مرحله توشيح رياست جمهوى است و تا سه الى چهار ماه بعد قابل اجرا خواهد بود. طبق اين قانون ثروت مقامات دولتى مورد بررسى قرار گرفته و در صورت ثابت شدن غير مشروع بودن آن به نفع بيت المال ضبط خواهد شد.  آقاى باداسيان همچنين اعلام كرده است طبق گزارش سازمان جهانى transparency international  ارمنستان از نظر وضعيت مبارزه عليه ارتشاء و فساد مالى شاخص خود را بهبود داده و اكنون در رديف بيست و هشتم قرار دارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا