Topاجتماعی

طی 7 سال تعداد ارامنه که روسیه را دوست اصلی خود می دانند کاهش یافته است

طبق  نظر سنجی  ” بارومتر  قفقازی”  که در سال 2019 در ارمنستان انجام شد ، مرکز منابع تحقیقاتی قفقاز ثبت کرده است که 57 درصد ارمنی ها روسیه را دوست اصلی کشور می دانند. در سال 2013 تعداد این افراد 83٪ بود. در میان دوستان ارمنستان فرانسه ،  گرجستان و ایران قرار دارند که  شاخصهای این کشورها  در هفت سال  افزایش یافته اند. 2٪ ارامنه در سال 2013 به  گرجستان  “اعتماد کردند” ، 4٪ در سال 2019 ،  در سال 2013 ، ایران را   1٪  کشور دوست دانسته اند  ، در سال 2019   3٪ و اعتماد فرانسه از 5 به 12٪ افزایش یافته است.

” بارومتر  قفقازی”    یک  برنامه   منطقه ای است  که در سه کشور قفقاز جنوبی  ارمنستان ، آذربایجان و گرجستان انجام شده است. هدف از این برنامه بررسی افکار عمومی در مورد روند های  اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی در منطقه است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا