Topسیاسی

نيكول پاشينيان نخست وزير ارمنستان در نشست امروز هيئت دولت در باره تعرض مرزى ديروز ارتش آذربايجان صحبت كرده است

نيكول پاشينيان نخست وزير ارمنستان در نشست امروز هيئت دولت در باره تعرض مرزى ديروز ارتش آذربايجان صحبت كرده است.  آقاى پاشينيان در اين مورد گفت.  وزراى محترم، هموطنان عزيز ، ديروز دوازدهم  ماه ژوئيه، نيروهاى مسلح آذربايجانى در منطقه مرزى روستاى موسس واقع در استان تاووش كه همجوار آذربايجان مى باشد، به تحريكات نظامى دامن زده اند.  اين عمليات تحريك آميز نيروهاى آذربايجانى را بسختى محكوم مى كنيم. امروز صبح اين اقدامات تحريك آميز ادامه يافته است. با از سرگيرى اين توطئه ها، رهبرى نظامى سياسى آذربايجان، مسئول عواقب ناگوار ناامنى در منطقه  مى باشد. عملكرد تركيه نيز مايه نگرانى شديد مى باشد، زيرا به ناامنى در منطقه دامن زده و گواه آن بيانيه وزارت امور خارجه تركيه است كه از عمليات آذربايجان حمايت كرده است. بيانيه هاى تركيه هميشه و به وضوح با منطق ضدارمنى بوده است. رهبرى آذربايجان هميشه خواسته است تا از كارت ضدارمنى خود براى حل مسائل داخلى استفاده كند. آنان با تعرضات مرزى، سعى در لاپوشى ديگر مسائل  ، بى احترامى نسبت به زندگى انسانى و حتى جان سربازان آذربايجانى دارند و شاهد اين مدعى انجام عمليات نظامى نابخردانه است. آذربايجان به همين خاطر به درخواست دبير كل سازمان ملل متحد براى اعلام آتش بس سراسرى در جهان به دليل شروع ويروس كرونا نپيوست. با تشديد واگيرى ويروس كرونا در اذربايجان و شدت  گيرى بحران اجتماعى اقتصادى در آن كشور، لحن جنگ افروزانه و ضدارمنى رهبرى نظامى سياسى آذربايجان نيز شدت مى يابد. رهبرى آذربايجان بجاى درخواست از مردم براى حفظ پروتكل هاى بهداشتى براى پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا، بر لحن جنگ افروزانه خود عليه ارامنه افزوده و انگار كه اين بهترين خط مش براى مداواى بيمارى مسرى مى باشد. هموطنان عزيز، همكاران گرامى، مى خواهم به شما اطمينان بدهم كه هيچ اقدام توطئه آميز بدون جواب نخواهد ماند. از عموم مردم و هموطنان مى خواهم از نيروهاى مسلح كشور، سربازان، فرماندهانو مدافعين اين مرز و بوم حمايت كنند. آنان بايد حمايت تك تك آحاد ملت را احساس كنند. از كليه هموطنان مى خواهم، تنها به اخبار منابع رسمى توجه كنند. منابع اطلاعاتى موثق براى جامعه نيز يكى از اركان مهم پيروزى ارتش ارمنستان مى باشند.  تك تك ما پشت و پناه مهمى براى  ارتش مى باشند.  آقاى وزير دفاع شما چه اطلاعاتى مى توانيد در اختيار ما بگذاريد، ديروز چه حوادثى رخ داده و  امروز وضعيت چيست؟. ممنون جناب نخست وزير، ديروز در ساعت ١٢/٣٠ دقيقه يك خودروى نظامى آذربايجانى مدل اوواز به دلايل نامعلومى به طرف مواضع ما حركت مى كند،  سپس سربازان از خودرو خارج شده و به طرف سنگرهاى ما حركت كرده اند. تكرار مى كنم كه اين مواضع ارتش ما و در داخل قلمرو ما بوده است. اقدام نظاميان آذربايجانى براى نيروهاى ما غير منتظره بوده و آنان براى كسب تكليف با مافوق تماس مى گيرند. از مافوق به نظاميان آذربايجانى دستور داده مى شود با توجه به امكان گم كردن مسير، اشتباه موقعيت و يا اشتباه عملياتى منطقه را ترك كنند. نظاميان آذربايجانى از فرمان اطاعت كرده و با بجا گذاشتن خودرو،ى نظامى كنطقه را ترك كرده اند. بعد از آن نيروهاى آذربايجانى با توپخانه  ٨٢ ميلى مترى مواضع ما را گلوله باران كرده اند. آنان همچنين نيروى انسانى به طرف مواضع ما حركت داده اند كه با آتش متقابل و استفاده از توپخانه از حركت آنان جلوگيرى شده است. طرف متخاصم با دادن تلفات عقب نشينى كرده، ولى كلوله باران مواضع ارامنه هر ١٥ تا ٢٥ دقيقه ادامه يافته  و از ساعت ٣/٣٠ تا ٥/٣٠ دقيقه شب خاموش شده است. تمامى نقاط آتش توپخانه طرف متقابل شناسايى شده و با اقدام مقتضى خاموش شده است. پاسدارى از مرزهاى كشور توسط نيروهاى مسلح و سپاه مربوطه با انظباط و كنترل كامل ادامه دارد. تشكر آقاى تونويان، ممكن است كه سربازان آذربايجانى راه خود را گم كرده ، با تذكر نيروهاى ما خودروى خود را جا گذاشته  و سپس براى عودت خودرو باز كشته اند.؟ آقاى نخست وزير ، اگر نيروهاى آذربايجانى چنين قصدى را داشتند، مى توانستند با ما تماس گرفته و براى عودت خودروى خود مذاكره مى كردند، ولى آنان مواضع ما را كلوله باران كرده اند.  من مى خواهم اعلام كنم كه ما تمامى شب را در تماس با شركاى بين المللى ما بوده ايم و وضعيت را به آنان كزارش كرده ايم، درست است آقاى مناتساكانيان، وزير امور خارجه؟  بله آقاى نخست وزير، ما از ديشب با كشورهاى عضو هيئت رئيسه كروه ميانجيگرى بين المللى و نماينده شخصى رياست سازمان همكارى و امنيت اروبا در منطقه در تماس بوده و آنان را در جريان وضعيت حاكم در مرزها گذاشته ايم. تبادل اطلاعات ادامه داشته و ما با دبير كل سازمان دفاع ضدهوايى و اعضاى اين سازمان نيز در تماس هستيم. ما با ديگر شركاى خود نيز دايمأ در تماس بوده و بطور شفاف با آنان صحبت كرده و مسائل را نجنورد ارزيابوجى قرار مى دهيم. ممنون. خيلى خوب، بايد تأكيد كنم كه نيروهاى مسلح شكور بطور كامل بر مسائل احاطه دارند. نيروهاى مسلح،  حافظ تماميت ارضى  و مرزهاى كشور  هستند. مننون از تمامى همكاران.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا