Top

قهرمانان امروزی ما که 15 تانک و 6 خودرو زرهی متخاصم را منهدم کرده اند

کاپیتان هرانت کلستیان که 5 تانک و خودروی زرهی دشمن را منهدم کرده است به دریافت مدال ” صلیب نبرد ”  مفتخر شده است.

سرگرد کارن اراکلیان  که یک  تانک و دو خودروی زرهی دشمن منهدم کرده است به دریافت مدال ” صلیب نبرد ”  مفتخر شده است.

نارک هوانیسیان سرباز وظیفه ، گروهبان گارنیک باقداساریان ، داویت داوتیان  سرباز وظیفه برای انهدام 3 خودروی زرهی دشمن به دریافت  مدال “برای شجاعت” مفتخر شده اند.

گروهبان رابرت ماتوسیان   که 6 تانک و یک خودروی زرهی دشمن را منهدم کرده است به دریافت مدال ” صلیب نبرد ”  مفتخر شده است.

سرگرد هوانس آیوازیان که 3 تانک دشمن را منهدم کرده است به دریافت مدال ” صلیب نبرد ” مفتخر شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا