Top

قطعنامه مصوب سنای فرانسه پیرامون برسمیت شناختن آرتساخ در سطح بین الملل چه ارمغانی برای ارمنستان خواهد ‏داشت؟

تارون هوهانیسیان تحلیلگر مرکز «اوربلی» در شبکه اسپوتنیک (‏Sputnik‏) آرمنیا به موضوع بازتاب طرف ‏آذربایجان بعد از قطعنامه مجلس سنای فرانسه پیرامون برسمیت شناختن استقلال جمهوری آرتساخ پرداخته است. مجلس ‏آذربایجان طی اطلاعیه ای اعتراض خود را در رابطه با قطعنامه مربوط به قره باغ کوهستانی به مجلس سنای فرانسه ابراز ‏داشته و به دولت پیشنهاد کرده است خطاب به سازمان امنیت و همکاری اروپا خواستار برکناری فرانسه از رؤسای مشترک ‏گروه مینسک شود. بنا به اظهارات تارون هوهانیسیان، این قطعنامه و همچنین هر اقدامی در راستای برسمیت شناختن ‏آرتساخ در سطح بین الملل برای آذربایجان مسلماً بسیار نامطلوب است. طرف آذربایجان با این نوع تصمیم ها برخوردی ‏بسیار دردناک دارد، لذا در حال حاضر کل منابع ممکن را بکار گرفته اند تا قطعنامه مصوب مجلس سنای فرانسه و سران ‏فرانسه را بی اعتبار سازند. ‏ بنا به اظهارات تحلیلگر: «آذربایجان درک می کند که بیرون راندن برای مثال روسیه از مناقشه یا از روند حل آن ‏غیرممکن است، زیرا صلحبانان روسی اکنون در قره باغ کوهستانی حضور دارند. در این حالت ضعیف ترین حلقه خود ‏فرانسه است و تازه بعد از آن آمریکا، لذا آذربایجان فعالانه خود فرانسه را هدف قرار می دهد و قطعنامه مصوبه از سوی ‏مجلس سنا را بعنوان بهانه بکار می برد». به اعتقاد تارون هوهانیسیان احتمال این امر بسیار کم است که دولت فرانسه ‏استقلال آرتساخ را برسمیت بشناسد، با در نظر داشتن نطق نماینده وزارت امور خارجه آن کشور در سنا، لذا داشتن ‏انتظارات مثبت در حال حاضر واقع بینامه نیست، هر چند قطعنامه مصوب سنا از سوی دیگر در عرصه بین الملل زمینه را ‏برای برسمیت شناختن آرتساخ فراهم می سازد. به اعتقاد تحلیلگر قطعنامه سنای فرانسه می تواند اساسی باشد همچنین برای ‏تنظیم سیاست های آتی ما، با احتساب هم واقعیات موجود و هم عامل روسیه و نقشی که داشته است. بنا به اظهارات وی این ‏امر مهم است که ما چه مسأله ای را برای خود مطرح کرده و برای حل آن چه قدم هایی پیش بینی می کنیم. ‏ اگر برای کشور ما همچنان برسمیت شناختن آرتساخ در سطح بین الملل و باقی ماندن آن با هر هویتی خارج از ‏ترکیب آذربایجان در اولویت است، به موازات آن باید سکوهایی شکل گیرند برای اینکه در آینده ارائه و نشان داده شود که ‏از بعد حقوق بین الملل و دفاع از حقوق ساکنین ارمنی، تنها راه حل درست برسمیت شناختن استقلال آرتساخ است. ‏

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا