بین الملل

معاون نخست وزیر ارمنستان: رفع انسداد ارتباطات حمل و نقل می تواند تضمین امنیت باشد

“مهر گریگوریان” معاون نخست وزیر ارمنستان دیروز / 20 زتنویه/ در پرش و پاسخ در مجلس ملی این کشور گفت که حل صحیح مشکلات موجود مربوط به رفع انسداد ارتباطات حمل و نقل می تواند تضمین امنیت باشد. وی در ادامه گفت: باید مشکلات مربوط به رفع انسداد ارتباطات حمل و نقل و اقتصادی حل شود، در غیر این صورت مشکل امنیتی شدیدتر خواهد شد. لازم به تاکید است که در نتيجه جلسه مسکو / 11 ژانویه/ تصميم به ايجاد يک گروه کاری به رياست معاونان نخست وزيران روسيه، آذربايجان و ارمنستان گرفته شد که می بایست تا پايان ماه جاری شروع به کار کند. این گروه کاری تا اول ماه مارس بايد ليستی از اقدامات و يک جدول زمانی برای بازسازی زيرساخت های حمل و نقل بين المللی ارايه دهد. برنامه ريزی شده است که زيرمجموعه های تخصصی در مهمترين زمينه های کاری ايجاد شود که به همه موضوعات از جمله موارد مطرح شده توسط شما رسيدگی خواهد کرد. ترديدی نيست که اجرای اين پروژه ها منافع ارمنستان، آذربايجان و همچنين کل منطقه قفقاز جنوبی را تأمين خواهد کرد. منافع همه کشورها در نظر گرفته خواهد شد. به طور خاص، ارمنستان از طريق خاک آذربايجان با روسيه و ايران ارتباط ريلی خواهد داشت، در عين حال، ارتباطات حمل و نقل آذربايجان را از طريق خاک ارمنستان با نخجوان متصل می کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا