Top

وزیر امور خارجه آرتساخ: آذربایجان در سرزمینهای اشغالی در حال انجام نسل کشی فرهنگی است

آذربایجان در سرزمینهای اشغالی در حال انجام نسل کشی فرهنگی و نازیسم فرهنگی است. این مطلب را داوید بابایان وزیر امور خارجه آرتساخ در گفتگو با خبر گزاری “نیوز ای ام” در مورد تخریب گنبدهای کلیسای جامع غازانچتسوتس در شوشی توضیح داده بیان کرده است.

“آنچه اکنون در غازانچتسوتس اتفاق می افتد ممکن است اهداف تاکتیکی داشته باشد. زیرا در واقع آذربایجان با تعدی به غازانچتسوتس و تخریب فرشتگان و صلیب های کلیسا چندین هدف را دنبال می کند. اولین سعی می کند به هویت و غرور و حافظه خودمان ضربه بزند. دوم این که با این روش توجه ما را از کارهایی که اکنون در سرزمینهای اشغالی انجام می دهد منحرف می کند. کل میراث فرهنگی و تاریخی آرتساخ در سرزمینهای اشغالی در حال نابودی است.”

داویت بابایان تاکید کرد: “می خواهم به آنها یادآوری کنم که کسی که خانه خدا را خراب می کند هرگز بدون مجازات نخواهد ماند.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا