Top

دانشگاه دولتی اقتصاد ارمنستان در لیست رتبه بندی معتبر THE TIMES Impact Ranking قرار دارد

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان امسال دانشگاه دولتی اقتصاد ارمنستان در لیست رتبه بندی معتبر THE TIMES Impact Ranking قرار دارد.
THE TIMES Impact Ranking تنها سیستم رتبه بندی جهانی است که براساس آن کلیه دانشگاه های جهان بر اساس اصل انطباق با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ارزیابی می شوند. به طور کلی تقسیم بندی مذکور چهار شاخص اصلی فعالیت دانشگاه را ارزیابی می کند: تحقیقات، رهبری، فعالیت اطلاعاتی و آموزشی که باید در دستیابی به 17 هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد کمک کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا