Top

روزنامه “جمهوری ارمنستان”: برنامه های ترکیه و آذربایجان تا چه اندازه منطبق است؟

روزنامه  “جمهوری ارمنستان” در یکی از مقاله های خود می نویسد :  پس از جنگ دوم  آرتساخ  حالات طرفدار ترکیه قویتر شد. اگر پیش از آن ایده “یک ملت ، دو کشور” در روابط آنکارا و باکو ایجاد شده بود ،  در دوره پس از جنگ ، سعی بر این است که استقبال از چشم انداز “یک ملت ، یک کشور” آزمایش شود.

با وجود همه اینها ، هر چقدر آنها امروز با کمک “برادر بزرگ” و چشم انداز تقویت و توسعه “پیروزی” مجذوب آذربایجان شوند ، با این وجود ، دیکتاتورها به سختی توافق می کنند که قدرت را تقسیم کنند. طبعاً چنین روحیه هایی به تحکیم جامعه و شکل گیری هویت ملی وجود ندارد ، اما هدف این نیست که حداقل برای دولت فعلی آذربایجان ادغام شود.

در همین حال ، طرف ترکیه  یک سیاست گسترده   را دنبال می کند تا احساسات طرفدار ترکیه را عمیق تر و خدشه ناپذیرتر کند. هر تغییری با آموزش نسل جوان با ایده ها و ارزش های مورد نیاز آغاز می شود.  

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا