Top

بازرسی در واحد ها و پایگاه های نظامی جمهوری ارمنستان

گروه کنترل اداره خدمات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان تحت رهبری رئیس بخش از 8 تا 13 سپتامبر از واحدهای نظامی واقع در جهت شرقی بازدید کردند تا سازماندهی خدمات داخلی و نگهبانی واحدهای نظامی، اجرای وظیفه رزمی را بررسی کنند.

به گزارش “آرمنپرس” به نقل از وزارت دفاع جمهوری ارمنستان شرایط اجتماعی و زندگی پرسنل، حفاظت از سلاح و مهمات، ملزومات همراه سربازان، تحقق الزامات رعایت قوانین ایمنی، آمادگی زمستانی و همچنین وضعیت اخلاقی و روانی مورد بررسی قرار گرفت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا