Top

رئیس جمهور ارمنستان در مورد حضور نیروهای حافظ صلح در قره باغ

کارهایی که نیروهای حافظ صلح انجام می دهند از نظر سیاست منطقه ای و وضعیت قره باغ، آینده منطقه و هم از نظر مذاکرات احتمالی در مورد جلوگیری از جنگ بسیار حائز اهمیت است.

این مطلب را آرمن سارگسیان رئیس جمهور ارمنستان در گفتوگو با روزنامه “آرگومنتی فاکتی” بیان کرده است.

سارگسیان در پاسخ به سوالی که کار نیروهای حافظ صلح روسیه در قره باغ را چگونه ارزیابی می کند و آنها چقدر در آنجا حضور خواهند داشت؟ “همیشه. ارتش روسیه برای چندین دهه، قرن ها در این منطقه حضور یافته است. حضور آنها بسیار مهم است. کارهایی که نیروهای حافظ صلح انجام می دهند از نظر سیاست منطقه ای و وضعیت قره باغ، آینده منطقه و هم از نظر مذاکرات احتمالی در مورد جلوگیری از جنگ بسیار حائز اهمیت است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا