Top

مسایل مربوط به دستور کار روابط ارمنستان و دیاسپورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت

سفر زاره سینانیان کمیسر ارشد دیاسپورا به پاریس با دیدار بیش از هفتاد نفر از نمایندگان جامعه به پایان رسید. سینانیان در مورد فعالیت های این دفتر به تفصیل ارائه کرده و سپس به سوالات حاضرین پاسخ داده است.

در طی این دیدار که حدود سه ساعت طول کشید، مسایل در مورد بازگشت به وطن، مشارکت پتانسیل های دیاسپورا و معرفی مؤسسه کمیسر ها در جوامع مطرح شده است. سپس سینانیان با برخی از روشنفکران جامعه ملاقات کرد و در این دیدار مسایل مربوط به دستور کار روابط ارمنستان و دیاسپورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

توافق در مورد این که جلسات در چنین چارچوب ادامه یابد و برای خدمت تدوین دستور کار همایش ارمنستان و دیاسپورا قرار گیرد که امسال برگزار خواهد شد حاصل شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا