Top

نیروهای مسلح منطقه جنوبی روسیه در ارمنستان پایگاه آموزشی را برای دوره آموزشی تابستانی آماده کرده اند

  نیروهای مسلح  منطقه  جنوبی روسیه در ارمنستان پایگاه  آموزشی را برای دوره آموزشی تابستانی آماده کرده اند. متخصصان در   میدان های جنگ تاکتیکی، میدان های تیراندازی نظامی، پیست های مسابقه   کار کرده اند. کابل کشی، مجتمع های هدف بازسازی شد،  تجهیزات ورزشی  تعمیر شد.

پایگاه سیار آموزشی – روشی،    کلیه کلاس های درس و ساختمان های تخصصی  ، آموزشگاه های نظامی   بازسازی شده و   تجهیزات فرودگاه، سیستم های ارتباطی و نگهداری باند فرودگاه کار های بازرسی  انجام شده است.  

همه کارها به موقع انجام شده است و    نیروهای مسلح  منطقه  جنوبی روسیه   در ارمنستان برای شروع سال تحصیلی جدید کاملاً آماده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا