Topورزشی

بازی های تابستانی پان ارمنی در آگوست 2023 برگزار می شود. مراسم افتتاحیه در گیومری برگزار می شود

آرمنپرس: نشست هیات اجرایی کمیته جهانی بازی های پانارمنی برگزار شد.
به گزارش کمیته جهانی بازی های پانارمنی، در این نشست مسائل مربوط به برگزاری بازی های تابستانی پانارمنی ادواری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تصمیم گرفته شد:
هشتمین بازی‌های تابستانی پان ارمنی در سال 2023 در جمهوری ارمنستان در ماه اوت برگزار شود

مراسم افتتاحیه هشتمین دوره بازی های تابستانی در گیومری برگزار شود
بازی های تابستانی در تعدادی از شهرستان های استان های شیراک و آراگاسوتن برگزار شود
بخش پایانی هشتمین دوره بازی های تابستانی و مراسم اختتامیه در ایروان برگزار شود
به ارگان های شهری کمیته جهانی بازی های پانارمنی برای حضور ورزشکاران ارمنی دارای معلولیت در هیئت ها پیشنهاد شود
موضوع برگزاری بازی های پارالمپیک در جلسه آتی دستگاه اجرایی بازی های پانارمنی بررسی شود
به ایشخان زاکاریان، رئیس کمیته جهانی بازی‌های پانارمنی، اجازه می‌دهد تا با دولت جمهوری ارمنستان در مورد مسائل سازمانی برگزاری هشتمین بازی‌های تابستانی گفتگو کند.
پیشنهادات فوق جهت تصویب به اعضای دستگاه اجرایی ارسال گردد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا