Topسیاسی

آذربایجان به همکاری با مجمع پارلمانی شورای اروپا پایان داد

نمایندگان رژیم علی اف که دو دهه به نمایندگان کشورهای مختلف در شورای اروپا رشوه می دادند، روز قبل به چشم خود دیده بودند که با پول نمی توان همه چیز و همه را خرید.
آنها فقط از بحث درباره اختیارات هیئت خود در استراسبورگ آزرده شدند و کاخ اروپا را با تمام قوا ترک کردند.
با این حال، باید در مورد وضعیت آنها بحث شود و سپس خواهیم دید که به جز ترکیه و مجارستان، چه کشوری از هیئت آنها در مجمع پارلمانی شورای اروپا حمایت خواهند کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا