Topاجتماعی

چشم انداز برنامه های آموزشی و نشر مشترک ارمنستان و ایران مورد بحث قرار گرفت

سفر هیئت ماتناداران جمهوری ارمنستان با حضور روسای مراکز نشر برجسته ایران همراه بود.
به گزارش “Factor.am” به نقل از ماتنداران گفت و گوی پرباری با انتشارات “مشخ” انجام شد که برنامه های آن نیز رواج فرهنگ ارمنی در ایران را در اولویت قرار داده است.
هماهنگی های اولیه با رهبری بنیاد علم ایران در راستای تربیت متخصصان، برگزاری همایش ها و نمایشگاه های مشترک صورت گرفته است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا